«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۱۱, دوشنبه

کشیده ای جانانه زیر گوش خرموش های خونخوار

شمار بسیارِ مردمی که برای بدرود گفتن با آن جانباخته آمده اند را ببینید

بدرودگویی با مهدی نیکویی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد شیراز و یکی از پرخاشگران جانباخته ی آبان ماه گذشته در آن شهر

پیکر جانباخته، مهدی نیکویی، پس از سپرده شدن به خانواده اش، آدینه ی گذشته در گورستانِ روستای زادگاهش در شهرستان مرودشت به خاک سپرده شده بود. شمار بسیارِ مردمی که برای بدرود گفتن با آن جانباخته آمده اند را ببینید! کشیده ای جانانه زیر گوش خرموش های خونخوار است.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

بنیاد داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

ویدتوی پیوست: کشیده ای جانانه زیر گوش خرموش های خونخوار (برنام ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!