«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۲۰, چهارشنبه

خودتان این راه را پیش پای ما نهادید

پیام روشن است:
راهی جز سرکوب ندارید! آن را در کردار ددمنشانه تان بارها نشان داده اید و واپسین بار، روشن تر از همیشه!

برای ما نیز همه چیز روشن است:
راهی جز ساز و برگ یافتن به جنگ ابزار و رویارویی با شما نداریم. خودتان این راه را پیش پای ما نهادید.

ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸

بودجه ی «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» [بخوان جمهوری خرموش های اسلام پیشه!] از ۱۱ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۷ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان افزایش یافته است. (برگرفته از «خبرگزاری تسنیم»  ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!