«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۵, پنجشنبه

فشار بر جعفر عظیم زاده از سوی گماشتگانِ زندان اوین

روز یکشنبه، یکم دیماه ابلاغیه ای با دستینه ی کسی به نام وزیری، «معاون دادستان در رسیدگی به امور زندانیان سیاسی» به جعفر عظیم زاده داده شده که بر بنیاد آن تا پایان دوره ی محکومیت از هوده ی مرخصی برخوردار نخواهد بود؛ در حالیکه جعفر عظیم زاده تاکنون هیچگونه درخواستی برای مرخصی نکرده است! روز پس از آن، گماشتگانِ زندان به بهانه ی گزارشی درباره ی بکارگیری گوشی همراه (موبایل) همه ی خرده ریزهای جعفر از آن میان، یادداست ها و نوشته هایش را بازرسی کرده و پس از آنکه هیچ نشانی از گوشی همراه نیافتند با پرخاش جعفر عظیم زاده روبرو شدند. سپس گماشتگان «اداره حفاظت زندان» گفتند که آن برنامه، بهانه ای بود تا یادداشتهای جعفر را بازرسی کنند؛ بر آن پایه، وی را متهم به برانگیزاندن زندانیان و صدور پنهانی بیانیه نموده اند. جعفر عظیم زاده در پرخاش به این سخنان، گفته است که هیچگاه بیانیه ای را پنهانی سامان نخواهد داد و چون گذشته، اعلام موضع و صدور بیانیه را در صورت لزوم حق طبیعی خود می داند و از انتشار علنی آن نیز ابایی ندارد و با صدا و اسم خویش چنین کاری خواهد کرد.

فشار بر جعفر عظیم زاده و سایر زندانیان سیاسی، پیروِ رخدادهای آبان ماه گذشته و روزهای کنونی روی می دهد تا جلوی همنوایی زندانیان سیاسی با بیرونِ زندان را بگیرند.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» هرگونه فشار بر جعفر عظیم زاده و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم نموده و فرستادن پیام و بیانیه از سوی زندانیان را هوده ی طبیعی آنان می داند.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»   چهارم دی ماه ۱۳۹۸  (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

بگمانم بی نیاز از هر گونه سپارش و یادآوری باشد که افزون بر نیروهای کار و میهن پرستان ایرانی، سپاه کارِ جهانی، چه «زرد» و چه «سرخ» آن را نیز باید به رویارویی با گروهبندی های خرموش فرمانروا بر میهن مان برانگیخت و به میدان آورد؛ زیرا گام برداشته شده، چنانچه با واکنشی درخور در ایران و جهان روبرو نشود، گام های دیگری در پی خواهد داشت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   پنجم دی ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!