«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۰, سه‌شنبه

بگذار زندگی خود، خانواده و ملت شان را دود کنند!

می پندارید تنها شما زحمتکشان و تنگدستان، زندگی تان را با سیگار دود می کنید؟ آن ها هم به همین کار سرگرمند؛ گرچه با سیگارهایی از گونه ای دیگر! اگر شما با دود کردن سیگار و پناه بردن به تریاک و .. رنج و دردمندی تان را اندکی هم شده به فراموشی می سپارید، آن ها با دود کردن سیگارهایی که بهای هر نخ شان، چندین برابر درآمد ماهیانه شماست، بیکارگی، شکم سیری و زندگی انگل وار خود را زیر زَربَرگ هایی زرین می پوشانند و زیستِ تهی مغزانه ی خود را رنگی تازه می بخشند. پیامد و برآمدِ آن نیز برای کلان سرمایه داران ایران و جهان بس سودمند و خرسند کننده است:
بگذار زندگی خود، خانواده و ملت شان را دود کنند! چه باک، اگر بر چیرگی ما بر تار و پود اقتصاد و اجتماع و سرنوشتِ میهن شان، هر روز افزوده شود؟!    

ب. الف. بزرگمهر  دهم دی ماه ۱۳۹۸

***

چندی است سیگارهایی با مزه ی انگور فرنگی* و روکش زرّین به بازار ویژه ی پولدارهای ایران راه یافته است. سیگارهایی که به شَوَند گرانی بهای آن ها نه در بسته بندی که نخ نخ از ۱۵۰ هزار تا ۸۹۰ هزار تومان برای هر نخ فروخته می شوند و برای بازارگرمی و تیغیدن مشتی شکم سیر، بازار سیاه نیز پیرامون آن راه انداخته اند.

بنیاد داده ها و تصویرهای پیوست، برگرفته از «اسپوتنیک» هشتم دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازآفرینی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

* نام درست تر «بلوبری» در پارسی با اندک چشم پوشی، «انگور فرنگی» است که رنگ های گوناگونی دارد؛ آن را گونه ای تمشک و از آن نادرست تر، «ذغال اَخته ی آبی» نیز نامیده اند.  ب. الف. بزرگمهر   دهم دی ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!