«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۲۲, جمعه

کَاَنَّهُ ممکن است بیضه اسلام را پِخ پِخ کنند!

هیچ گناهی از علی نجاتی سر نزده است؛ نه با کسی زد و بند کرده و نه حتا کاری کرده که "امنیت ملی" داد و ستدگرانِ هست و نیست ایران و ایرانی و «خُمس و زکات بگیران» شان با بیم روبرو شود. همانگونه که «کبوتر با کبوتر، باز با باز» می نشیند و برمی خیزد، کارگر نیز با کارگر نشست و برخاست دارد؛ نشست و برخاست هایی برای گشودن گره دشواری های پدیدآمده برای کارگران از سوی خرموش های اسلام پیشه که در نشست و برخاست ها و خورد و برد های میان خود و همپالکی های خود در «ینگه دنیا»، همچنان برای چاپیدن بیش تر توده های مردم و دوشیدن کارگران و زحمتکشان ایران برنامه می ریزند و به کسی نیز پاسخگو نیستند.

خرموش های مادربخطا در انجام تبهکاری های پیشگیرانه، روی دست «جرج دبلیو سی» زده اند:
کَاَنَّهُ ممکن است بیضه اسلام را پِخ پِخ کنند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸

علی نحاتی، هموند «سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» با اَنگِ* «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» از راه «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از سوی «شعبه بیست و هشتم دادگاه [جان ننه شان] انقلاب تهران» به پنج سال زندان داد باخت.**

بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برنام و  افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

پارسی نویسی:

* بجای واژه ی از ریشه عربی «اتهام» می توان واژه ی «اَنگ» را بکار برد:
«به اتهامِ ...» ---> «با اَنگِ ...»

** بجای «محکوم شدن» می توان «داد باختن» گفت و نوشت.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!