«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۱۴, یکشنبه

... اونجوری آمریکایی بودنشون تو چشم می زنه!


آخوند جوانی است و بدش نمی آید "انقلاب"ی به پا کند؛ درست بسان برخی آخوندهایی که در باختر زمین یا حتا برخی کشورهای، همراه دستار، کراوات و کت و شلوار نیز می پوشند و برای ما بیگانه و ناآشناست؛ تصویری از «کفترِ پرِ قیچیِ نظام» با دستار و شلواری از ریخت افتاده، درج کرده و نوشته است:
... خداییش، چرا طلاب آزاد(تر) نیستند زیر قبا شلوار جین بپوشند؟

می نویسم:
... برای اینکه زشته! اونجوری آمریکایی بودنشون تو چشم می زنه!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!