«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۲۴, چهارشنبه

مانند سگ دروغ می گویند!


تصویری از مردک بدپیشینه ای که در «ولایت آقا» به جایگاه وزارت امور خارجه رسیده بر روی صندلی چرخدار درج کرده و از زبان وی نوشته است:
«وارد مرحله جدی شدیم ... از حقوق مردم ایران کوتاه نمی‌آییم ... نگرانی‌های معقول بین‌المللی را رفع می‌کنیم»

می نویسم:
این هم آقای موش مرده که «مانند سگ دروغ می گوید.» آنقدر خواهش و درخواست کرده اند که مفاد موافقتنامه هایی که بسیار پیش تر از خیمه شب بازی های تازه، روی آن ها توافق شده و روشن نیست  چه گند و گه کاری های تازه ای زیر عنوان نرمش قهرمانانه در آن نهفته به رسانه ها درز نکند. آن مردک: عراقچی به رسانه ها گفته است که  نمی خواهند «در تاریکی و ابهام گام بردارند» و بیگمان حاکمیت تبهکار می خواهد به هر بهایی شده و این بار حتا با به فروش رساندن هر آنچه از «کیک زرد» فرآوری شده، تضمین بقای «جان سگش» را  از «شیطان بزرگ» بگیرد؛ گویی، این تنها مردم ایران هستند که باید در تاریکی و ابهام نگاه داشته شوند و درنیابند کدام قرارداد «ترکمانچای» یا «گلستان» تازه به نیابت از سوی آن ها بسته شده است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!