«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

... تنها در اندیشه عبور دادن خرشان از پل «شیطان بزرگ» هستند!


نوشته است:
«زنگ زده میگه یه کار کن اختلاف بین حزب اللهی ها رو بیشتر نکنیم!

صبح رفته دیدار آقا.
 
آقا گفته جلوي اختلاف حزب اللهي ها رو بگيريد. 

میگه، گفتم آخه حزب اللهي ها خیلی اختلاف دارند!


آقا گفت: شما نبايد بزاريد؛ پس شما چه كاره ايد ...

نوت زدم که شما هم خبر داشته باشید؛ این "شما" ضمیرش فقط یه نفر نیست!

تک تک شماها همون ضمیر "شما" هستید! شما هم به نحوه رسیدن به کاهش این اختلاف فکر کنید!»
 
از «گوگل پلاس»

می نویسم:
حزب الهی ها هم پس از بارها بور شدن و سرشان به سنگ خوردن، دست شان می آید کشور را چه بی پدر مادرهایی اداره می کنند که تنها در اندیشه عبور دادن خرشان از پل «شیطان بزرگ» هستند!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!