«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۳۰, یکشنبه

ما ایرانی ها فرهنگ و اینا سرمان نمی شود ... ـ بازانتشار

بیت المال از آسمان رسیده!

چرا پس از نزدیک به چهار دهه گسترش "فرهنگ اسلامی" به زور چماق و تازیانه و ریخت و پاش درآمدهای بر جای مانده پس از خمس و زکات بار زده به کانادا و جاهای دیگر، «عوام النّاس» همچنان بویی از این فرهنگ نبرده اند که هیچ، آن را به تخم شان نمی گیرند و گلاب بروی تان، روی چنین فرهنگی می شاشند، من که درنیافتم. بگمانم ما ایرانی ها فرهنگ و اینا سرمان نمی شود و جان بجان مان کنند، آدم بشو نیستیم که نیستیم!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/12/blog-post_31.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!