«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۴, جمعه

کاش اینور می آمدید تا با دستی گشاده شما را در آغوش گیرم ـ بازانتشار

شما به اندازه ای مهربانید که نمی دانم با چه رویی این گوشتِ مانده را بخورم. کاش اینور می آمدید تا با دستی گشاده شما را در آغوش گیرم. برای ما شکاری ها هیچ چیز جای شکار زنده و گوشت تر و تازه را پر نمی کند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_34.html

زیرنویس تصویر:

مردی سرگرم خوراندن شیر ـ مکزیک («اسپوتنیک»)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!