«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۲, شنبه

... به این شوند که هنوز هیچ تبهکاری تازه ای از شما سر نزده است*

گاهنامه ی «تایم»، دیروز گماشته ی هنوز بکار گرفته نشده ی «یانکی» ها: «جو بایدن» و دستیار وی: «کامالا هریس» را با برنام «شخصیت سال» برگزید. به نوشته ی این گاهنامه، «بایدن» و «هریس» با پیروزی خود در گزینش ریاست جمهوری «یانکی» ها نشان دادند که هَنایش (اثر) و نیروی همدردی، بسیار بزرگ‌تر از خشم و هیاهوی چندپارچگی (تفرقه) است.

بنیاد داده ها برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و  بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹

*... because you have not yet committed any new crime

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!