«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۱۹, چهارشنبه

خدایا به ما توفیق عنایت فرما تا در پناه «شیطان بزرگ» آرام گیریم! ـ بازانتشار

(از دعاهای شبانه ی دزدان اسلام پناه)«در ولایت امام زمان، جابجایی سرمایه های سترگ ملتی نگون بخت به ولایت «شیطان بزرگ» با همه ی نیرو و توان پی گرفته می شود!»
http://www.behzadbozorgmehr.com/2013/01/blog-post_6907.html 

گرچه به عنوان رهبر حاکمیتی انباشته از دزدان و تبهکاران که خود نیز در بسیاری از تبهکاری های تاکنون انجام یافته، دست داشته و مسوولیت پاسخگویی این همه تبهکاری و دزدی از کیسه ی ملت و ناجوانمردی در حق توده های مردم ایران بر دوش وی سنگینی می کند، تصویر وی در اینجا بیش تر آذینی است؛ آذینی که همچنین، یادآور مسوولیت بزرگ و سنگین پایمال شده از سوی چنین نادان دودوزه بازی است.

ب. الف. بزرگمهر     ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_53.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!