«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۲۰, پنجشنبه

ارزیابی شایان درنگ درباره ی بودجه ی سال آینده ی رژیم پوشالی خرموش پرور

اگر پیشنهادنامه ی (لایحه) بودجه ی سال ۱۴۰۰ خورشیدی بکار بسته شود، رویدادهای ناگواری اقتصاد ایران در سال‌های آینده را با بیم همراه خواهد نمود.

محمد کهندل، کارشناس اقتصادی، نادرستی های پیشنهادنامه ی بودجه سال آینده را بگونه ای فشرده چنین ارزیابی نموده است:
ـ شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حیات خلوتی تبدیل شده که در حال توزیع رانت است. نسبت درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر درآمدها بسیار پایین است؛
ـ روند افزایش فروش اوراق، سه برابر خرید اوراق در سال بعد است. یعنی این دولت از دولت بعدی قرض کرده است؛
ـ سیاست ارزی مشخصی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدیده گرفته نشده است؛
ـ اتکای کشور به نفت، در بودجه بیشتر شده است؛ و
ـ بی انضباطی مالی در بودجه ۱۴۰۰ کاملا مشهود است و این بی انضباطی، تبعات بدی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش درخور بویژه در نشانه گذاری ها و اندک بازنویسی از اینجانب؛ برنام نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!