«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

بسته معیشتی؟! از جیب خودمان ربوده اید ... ـ بازانتشار

بسته معیشتی؟!* از جیب خودمان ربوده اید و اینک حتا زیر بارِ پرداخت بخشی از آن که سوگند یاد کرده بودید به خودمان پرداخت خواهد شد، نمی روید. مگر «رییس جمهور تدبیر و امید» نگفته بود:
«اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.»** زبان تان را کژدم بیابان های عربستان بزند که جدا از هر بلای دیگری که بسر مردم ایران آورده اید تا این اندازه دروغگویید!

آنچه شما خرموش های ایران بربادده در پی آنید، وابسته نمودن هرچه بیش تر توده های کار و رنجِ بیکار و تنگدست شده به بنگاه های جان ننه تان: «نیکوکاری» و بزبان کژدم گزیده تان «کمک به مستضعفین» است؛ بنگاه هایی سرمایه داری از لجن ترین گونه ی آن در "اقتصاد"ی صدقه ای! اقتصادی که براستی اقتصاد نیست؛ گداپروری و گوشت دَمِ توپ آماده نمودنِ شمار باز هم بیش تری از کارگران و زحمتکشان کشور برای یک یا دست بالا چند بار هزینه شدن در جنگ هایی است که هم شما خرموش ها و هم بویژه خداوندان امپریالیست تان، بیش از شما از آن بهره مند می شوید تا زندگی و کار و بار مردم را در همه جا بکوبید و بر سرشان آوار کنید؛ جنگ ابزارهای بیش تر و بیش تر خرید و فروش کنید؛ سودهای هنگفت بجیب بزنید و بگاه بایسته، نه شما که آن ها بیایند تا آنچه از میان رفته را از نو بسازند. آنچه بر سر انرژی هسته ای آوردند، نمونه ای شایان درنگ است:
اینجا و آنجای آن را با بِتُن (یا شاید حتا پِهِن!) انباشتند؛ در حوض آب سنگین به اندازه ای شاشیدند تا چگالی آن به اندازه ی مغز «رهبر عَظیم الشان» سبک شود و دوباره آمده اند تا بدلخواه خودشان بسازند. برای کلان خرموش های سوداگر چه باک! هر بار، سودی دو سویه دست شان را می گیرد؛ خمس و زکات آن را در جیب مشتی شکمباره ی دَمکنی بِسَر می ریزند و همچنان با شکم های انباشته و گاه آروغ های ناخواسته در دولا راست شدن، نمازهای پر برکت تر بدرگاه الله جان شان می خوانند؛ تنها باید هوای کار را داشته باشند که تیزی در نرود تا خواب های نوبتی الله برآشفته شود و ناچار شوند از نو بخوانند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   نهم آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_246.html

* ناصر چمنی، رییس «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران» در گفتگویی رسانه ای گفت:
«... باوجود اینکه آمار دقیقی در دسترس نداریم، اما با بررسی‌های میدانی که همکاران ما انجام داده اند، به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از کارگران و حداقل بگیران جامعه این بسته را دریافت نکرده اند.»، برگرفته از «شفقنا»  هشتم آذر ماه ۱۳۹۸

** برگرفته از «خبرگزاری فارس»  ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸

ویدئوی پیوست: بسته معیشتی؟! از جیب خودمان ربوده اید

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!