«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

آقایان اسلام پناه، حاجی بازاری ها! دخترکان و زنان کارتن خواب نیز به سرپرست نیازمندند!

کم و بیش از آب و گل نیز درآمده اند؛ هم اجر دنیوی می برید و هم ثواب اُخروی!

سن زنان كارتن‌خواب به ۱۷ سال رسیده است!

معاون خدمات اجتماعی «سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران»، از کاهش سن زنان کارتن‌خواب در پایتخت خبر داد.

رضا جهانگیری‌فرد با بیان اینکه آگاهی درستی از سن دقیق زنان کارتن‌خواب در شهر تهران در دست ندارد، بیکارگی سازمان خود در این زمینه را روشن نمود؛ زیرا هنگامی که حتا آمار درستی از جُستار مورد گفتگو در دست نداری، روشن است که کار دیگری در آن زمینه نیز به انجام نرسانده ای!

وی با تاکید بر اینکه به طور کلی میانگین سنی زنان کارتن‌خواب کاهش یافته، تصریح کرد:
«زمانی در هشت سال گذشته عمده آمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما این روز‌ها شاهد حضور زنان جوان هستیم.»

معاون خدمات اجتماعی «سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران» با بیان اینکه علت اصلی افزایش شمار کارتن‌خواب‌های زن در شهر تهران اعتیاد است، خود را به کوچه ی علی چپ زد و پدیده ای را علت پدیده ای دیگر و معلولی را علت معلولی دیگر دانست؛ وی با این توضیح، ناتوانی خود را از دریافت هماوندی علت و معلولی پدیده های اجتماعی با ماهیت پدیدآورنده ی آن ها به نمایش نهاد و بر دشواری های بزرگ اقتصادی ـ اجتماعی و از آن میان بیکاری که سرچشمه ی بسیاری از پدیده های ناهنجار اجتماعی است، سرپوش گذاشت.
...
جهانگیری فرد با اشاره به اینکه میانگین سن زنان کارتن‌خواب شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته است، تاکید کرد:
«شاید به صورت موردی فردی با سن کمتر از ۱۵ سال نیز در شهر تهران کارتن‌خواب شود؛ اما به دلیل سن کم سریعا به مراکز بهزیستی تحویل داده می‌شود. آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که زنان کارتن‌خواب شهر تهران جوان شده‌اند.»

۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲


این گزارش از سوی اینجانب، اندکی ویرایش شده است؛ بخش هایی از آن را پیراسته و در بخش های دیگری چیزهایی از خود بر آن افزوده ام تا گزارشِ رویهمرفته راست و درست تری  از آب در آید. عنوان و زیرعنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!