«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

راهپیمایی به انگیزش «روز همبستگی رزمی طبقه کارگر جهان» در سلیمانیه کردستان

روز پنجشنبە، هشتم اردی بهشت ماه با فراخوان «کارگروه هماهنگی یکم مە»، راهپیمایی بزرگی در شهر سلیمانیە کردستان آن سوی مرز، برای بزرگداشتِ «روز همبستگی رزمی طبقه کارگر جهان» برگزار شد. این راهپیمایی با همپایی گستردە ی مردم آزادیخواه، ساختارها و نیروهای چپ، سر دادن آرنگ هایی چون «خجسته باد یکم ماه مه» و در میان نهادن خواسته های کارگری در خیابان‌های آن شهر انجام پذیرفت.

برگرفته از «تلگرام» (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: راهپیمایی به انگیزش «روز همبستگی رزمی طبقه کارگر جهان» در سلیمانیه کردستانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!