«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۳, جمعه

اراذل و اوباش را بیش از هر جای دیگر در بالاترین رده های رژیم دزدسالار خواهی یافت

«اراذل و اوباش» را بیش از هر جای دیگر در بالاترین رده های رژیم دزدسالار خواهی یافت. امنیت مردم را همین ها با بیم های بزرگ روبرو نموده اند و باید گورشان را از ایران گم کنند. «حافظان نظم و امنیت» در چنین رژیمی نیز جز مزدورانِ بی سر و پای همان «اراذل و اوباش» بیش نیستند که به چنین ننگی تن در داده اند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): پرخاش گسترده ی مردم شهرکرد به گرانی و روز و روزگار نابسامان خود که روز بروز نیز نابسامان تر می شود.  ۲۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!