«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۴, شنبه

زوزه هایی جانگداز و دندان نشان دادن هایی به پشتوانه ی فرمانروای زمینگیر شده ی جنگل سرمایه داری!

چنان هارت و پورتی براه انداخته بودند که گویی همین فردای راهبست ها اختساد روسیه از کار می افتد و در پی، سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند. با نگاهی به هستینگی ها (واقعیت ها) در زمینه هایی گوناگون که نمونه ای از آن در گزارش زیر بازتابیده، سرشت چنان منم منم هایی که بویژه از دهان بیکاره ترین شان، جناب «کوهِ اَن»* بیرون آمد، بیش تر روشن می شود:
زوزه هایی جانگداز و دندان نشان دادن هایی به پشتوانه ی فرمانروای زمینگیر شده ی جنگل سرمایه داری!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* برگردان نام خانوادگی این اَروسک خیمه شب بازی (stool+ten+berg) به پارسی. واژه ی میانی «ten»، هم جمع «stool» به آرش «اَن ها» و هم در بخشی، واژه ای پیوندی برای چسباندن دو واژه ی پس و پیش آن است.

برگرفته از یادداشت و پی نوشتِ «مگر آموزش چند سال بدرازا می کشد؟!»  ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/02/blog-post_89.html 

***

«بلومبرگ» - درآمد نفت روسیه با همه ی راهبست (تحریم) ها افزایش می یابد

«بلومبرگ» با گواه گرفتن داده های «بنگاه جهانی انرژی» گزارش داد که درآمد فروش برونمرزی نفت روسیه از آغاز سال ۲۰۲۲ کمابیش ۵۰⸓ افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش بازار ماهیانه ی «بنگاه جهانی انرژی»، مسکو امسال هر ماه کمابیش ۲۰ میلیارد دلار از فروش نفت خام و کالاهای هماوند با آن درآمد داشته است. این افزایش درآمد با همه ی راهبست های «باخترزمین» و غول‌های نفتی جهانی چون «شِل» و «توتال انرژی» بدست آمد و بسته های بار بی تری بسوی آسیا فرستاده شد.

«بنگاه جهانی انرژی» گفت: افزون بر این، «باهمادِ اروپا» با همه ی آرایش یابی (موضع‌گیری) ناسازگارش، تاکنون بزرگترین بازار سوخت روسیه برجای مانده و ۴۳⸓ از فروش نفت این کشور در ماه آوریل به این گروهبندی (بلوک) رسیده است.

برگرفته از «آرتی»   ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس پرتور:

جناب «کوهِ اَن»، انگشتش را برای ترساندن روسیه نشانه رفته است

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!