«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ خرداد ۸, یکشنبه

خوب! ما تا اینجای ماجرا را بر زبان آوردیم ...

بزبان آمدن های (اعترافات) رضایی کوچی، مِهتَر «کارگروه (رئیس کمیسیون) عمران» مَهِستان (مجلس) به فساد گسترده در پیشاوَردِ (پروژه) نامور به «متروپل» در آبادان:
«شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده و تعارض منافع صورت گرفته است؛ در حین ساخت مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند؛ بدون اینکه نقشه و محاسبات تغییر کند! نه شهرداری و نه دادستانی آبادان و نه وزارت راه به تذکرات و مکاتبات نظام مهندسی توجه نکرده بودند. مکاتبات زیادی هم صورت گرفته؛ اما انگار صرفا برای رفع تکلیف بوده‌اند و اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته.»  برگرفته از «تلگرام» هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخورِ بند نخست از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ناگفته های نماینده ی مَهِستانِ فرمایشی از زبان وی:
خوب! ما تا اینجای ماجرا را بر زبان آوردیم و روشن است که نه تنها شهرداری و فرمانداری و دادستانی دست اندرکار بوده اند که استانداری و وزارتخانه های هماوند با این چالش نیز دستی در کار داشته اند. با بدیده گرفتن اینکه «عبدالباقی مرحوم» که می گویند روح سرگردانش همان دور و برها پرسه می زند و گویا نگران ساختمان ها و سازه های دیگر خود است، تنها با این ها زد و بند داشته یا کار به «بنیاد ولی فقیه»* هم کشیده، خدا هم استغفرالله آگاه نیست. برای همین، بهتر است زبان در کام کشیم و بیش تر پی آن را نگیریم.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم خرداد ماه ۱۴۰۰  

* «ما که نمی دانیم ꞌبنیاد ولی فقیهꞌ کجاست؛ چگونه آن را «تقویت کنیم»؟!» ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_278.html

ویدئوی پیوست: خوب! ما تا اینجای ماجرا را بر زبان آوردیمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!