«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

ما از شما هفت خط تریم

من و این مردک پابگور بجای همه ی شما آدم های ناتو فرمان از خود در می کنیم. شما با هر کس و ناکسی که سر و کار دارید و هر نیرنگی که بکار می بندید، باید فرمان های ما را بی هیچ چون و چرا به انجام برسانید و نیرنگبازی با ما پیشه نکنید؛ ما از شما هفت خط تریم.

از زبان «کُسخل میرزای جامعه جهانی» که هر روز کُسخل تر از پیش می شود:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!