«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۲۴, شنبه

مرگ چشم براه شماست ...

مرگ در گرمابه ی گاز سزاوارتر از زیستی چنین خوار است؛ دار و ندارتان را همینجا زمین بنهید و بشتابید! راه دوری نیست. مرگ چشم براه شماست ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

زِبَرنویس پرتور:

Food pails and dishes left behind by ghetto residents who had been deported to death camps.  1944  (Image: Henryk Ross, Collection of the Art Gallery of Ontario)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!