«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱۲, سه‌شنبه

نباید گذاشت دست خود را از تبهکاری های انجام شده بشویند

ویدئوی پیوست را از «تلگرام» برگرفته ام. اشاره به گوشه ای از تبهکاری های بس بزرگی دارد که در سال های آغازین انقلاب توده ای بهمن ۱۳۵۷ از سوی تبهکاران به فرمانروایی رسیده، زیر پوشش اسلام به انجام رسید و خونریزی بیمانندی بویژه در میان جوانان و نوجوانان و حتا نونهالان ایرانی را رقم زد. نکته ای شایان درنگ در این باره، دست اندر کار بودن همه ی تبهکاران و دزدان اسلام پیشه ی کنونی در بالاترین جایگاه های هِرَم ولایتی سگ مذهب در تبهکاری های آن سال هاست؛ تبهکارانی که بسیاری از آن ها کار خود را از جایگاه هایی چون خبرچین، بازجو و شکنجه گر رژیمی آسمانی ـ ریسمانی در آن سال ها آغازیدند و پس از چندین دهه به جایگاه هایی چون ریاست جمهوری، وزارت و نمایندگی سیاسی در اینجا و آنجا دست یافتند؛ جَک و جانورانی که فراخور روز و روزگار کنونی و خوشایند «از ما بهتران» و ششلول بندهای دمکراسی باخترزمین، بسیار کوشیده و می کوشند تا دست خود را از همه ی آن تبهکاری ها بشویند و بارِ همه ی آنچه انجام شده را بر دوش رفتگان تبهکاری گوربگور شده، بیفکنند و ایز گم کنند. با همه ی توان باید در برابر چنین کوششی ایستاد و دست آغشته به خون آن ها و همکاری های پنهانی کشورهای امپریالیستی در چنین نمایش پلیدی را رو کرد و جلوی دیدگان مردم اروپا و آمریکای شمالی و همه ی جهان نهاد.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اسپند ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست: نباید گذاشت دست خود را از تبهکاری های انجام شده بشویندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!