«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۸, یکشنبه

بازی مرگبار با مردم یمن را پایان دهید، آدمکش ها! ـ بازپخشش

بازی مرگبار با مردم یمن را پایان دهید، آدمکش ها!* دستکم به اندازه ی لات بی سر و پای «یانکی» تمرگیده بر کرسی ریاست جمهوری تان، دل آن را داشته باشید و رُک و پوست کنده بگویید که از رژیم ددمنش عربستان زیر چکمه ی خاندان سعودی، همه سویه پشتیبانی می کنید. سپارشنامه بجای قطعنامه» از خود در نکنید، مادربخطاهای روزگار! همه ی مردم جهان و از آن میان در کشور خودتان با سرشت تبهکارانه ی سامانه ی سرمایه داری امپریالیستی، بیش از پیش آشنا شده اند. می بینید؟! هنوز جوهر قرارداد خشک نشده به مردم یمن یورش آورده اند و آنچنان کوته بین نیز هستند که درنمی یابند، روندی که آغاز شده به چنگ اندازی سرراست شما آدمکشان بر همه ی آن بیابان انباشته از نفت و بیرون راندن شکمبارگان و خرسکانی که کاری جز خوردن و کردن و ریدن و در میان آن ها نیایش به درگاه الله ندارند، خواهد انجامید و این، بیگمان سویه ی دلخوشکنک آن برای کسانی چو من خواهد بود که چشم دیدن چنین جانوران ددمنشی را ندارند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/12/blog-post_20.html

* بر بنیاد گزارش های رسانه ای، دیروز، تنها اندکی پس از آغاز آتش بس میان نیروهای یمن با گروهبندی تبهکار عربستان زیر چکمه ی خاندان سعودی و شیخک های تخم سگ درون و پیرامون شاخاب پارس که همگی از پشتیبانی همه سویه ی امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها نیز برخوردارند، آن گروهبندی تبهکار با بمباران بندر حدیده که از آن میان به مرگ چهار کودک انجامید، آتش بس را شکست. این گروهبندیِ ابزار دست امپریالیست ها در منطقه ای بحران زده، بخوبی شیوه های فریبکارانه و ناجوانمردانه ی خداوندان خود در پیمان شکنی را رونویسی نموده و بکار می بندند. 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!