«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۲۳, شنبه

آمار تنگدستی توده های مردم و نمودی از آن در روز و روزگار کرونایی

آمار روز و روزگار تهی دست شدگان ایرانی در پایان سال ۱۳۹۹

۸۰⸓ مردم ایران به زیر «پگمال۱ تنگدستی» (خط فقر) رانده شده اند؛ پانزده میلیون تن، زیر ۹۰۰ هزار تومان در ماه درآمد دارند (تنگدستی بی کم و کاست۲)؛ یک میلیون تن نیز تنها با یارانه روزگار می گذرانند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۳۹۹

داده ها و ویدئوی پیوست ، برگرفته از «تلگرام»   ۲۲ اسپند ماه ۱۳۹۹ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: رَج بستن۳ مردم برای مرغ یخزده در کرجپارسی نویسی:

۱ ـ پَگمال (یا پِگمال) به آرش «خط کش» است (واژه نامه).

۲ ـ بجای واژه ی از ریشه عربیِ «مُطلَق» می توان در بسیاری باره ها از آمیخته واژه ی «بی کم و کاست» سود برد

۳ ـ رَج بستن بجای صف بستن

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!