«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اسفند ۱۷, یکشنبه

اینجا نیز زمین خداست! ـ بازانتشار

اینکه تا چه اندازه خوشبختند یا به خوشبختی دلخواه خویش در آینده دست خواهند یافت یا نه، روشن نیست و آن را نمی توان پیش بینی نمود؛ ولی همینکه از سرگردانی روی دریا و از آن بدتر، خیزاب های گاه بس گمان برانگیزی که همه را یکجا با خود به ژرفای دریا می کشد، رَسته اند و دوباره روی زمین سفت راه می روند، خوشبختی کمی نیست. اینجا نیز آنگونه که می گویند: زمین خداست! گرچه با مردمی بیگانه و زبانی درنیافتنی؛ تا زمان چه زاید ...

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_80.html

زیرنویس تصویر:

پناهجو با کودکش در بندر مالاگای اسپانیاهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!