«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آذر ۷, پنجشنبه

درسته؟ بله! هر چه شما می فرمایید ...

یعنی چی؟! هان! زجرکش بشوند؛ نه کشته بشوند ...

ابوالفضل بهرام پور، کارشناس ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران، در برنامه ای در شبکه یک گفت:
طبق آیات قرآن ، مخالفان را نباید کشت بلکه باید زجرکش کرد و بدار آویخت و دست راست و پای چپ شان را قطعه قطعه کرد.

برگرفته از «صراط»   ششم آذر ماه ۱۳۹۸

برنام از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!