«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ آبان ۲۵, شنبه

پرخاش گسترده ی مردم یزد، «میدان امام حسین»، ۱۱ بامداد ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸

پرخاش گسترده ی مردم یزد به روز و روزگار ناگواری که گروهبندی های خرموش فرمانروا برا میهن مان برای توده های مردم ایران پدید آورده اند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸

«میدان امام حسین»، ۱۱ بامداد ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!