«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ مهر ۳۰, سه‌شنبه

«ی. پ. گ.» خارِ چشم بود و همچنان هست ـ بازانتشار

«ی. پ. گ.» خارِ چشمِ همه ی کسانی بود و هست که به ملی گرایی و دشمنی میان ملت ها و خلق های جهان دامن می زنند.

مرگ بر امپریالیسم با همه ی ریزه خواران و دنباله روهای روبه سرشت شان از آن میان، رژیم مافیایی روسیه!

مرگ بر رجب طیّب بی پدر مادر و رژیم مافیای اسلام پیشه اش!

سرنگون باد رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان فرمانروا بر میهن مان که با همه ی رنگ و نیرنگ هایش هم با امپریالیست ها و هم با آن رژیم های مافیایی و هر رژیمِ پلید و تبهکار دیگری همدست و همکاسه است و در این میان، تن به نوکری و سرسپردگی باز هم بیش تر داده و می دهد!

ب. الف. بزرگمهر    ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!