«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۶, پنجشنبه

هم اکنون به یاری خلق کرد و دیگر خلق های میهن مان برخیزیم! فردا شاید دیر باشد!

گسترش اعتراض ها در شهرهای کردستان ایران!

بنا بر برخی گزارش ها، اعتراض های خودجوش مردمی به به دار آویخته شدن جوانان و کنشگران مدنی و سیاسی کردستان پس از مریوان و بانه به سقز نیز گسترش یافته که در این شهر نیز به درگیری هایی با نیروهای سرکوبگر حاکمیت تبهکار ضدخلقی انجامیده است.

امیدوارم چنین تظاهراتی نه تنها در کردستان که به همه ی شهرها و استان های کشور گسترش یابد و دستِ رژیم تبهکار جمهوری اسلامی که می پندارد نتایج برگماری آخوندی امنیتی و بیرون کشیده شدنش از "کلاه جادو"ی صندوق رای برای چانه زنی با «شیطان بزرگ» بسنده بوده و می تواند با دستِ گشاده به هر تبهکاری تازه ای دست یازد، در منگنه ی نیروی خلق ها و توده های مردم در همه جا درگیر شود.

اگر به همبستگی خلق های ایران باور داریم و می خواهیم این همبستگی بازهم نیرومندتر شود، هم اکنون باید با تظاهرات و اعتراض های خود به این تبهکاری ها، خلق کرد و دیگر خلق های میهن مان را در فشار چندلایه و خردکننده ای که بر آن ها گرانبار شده، تنها نگذاریم و به یاری شان بشتابیم. فردای روزگار شاید دیر باشد!

سرنگون باد رژیم تبهکار ضدخلقی جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!