«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۰, دوشنبه

گریه نکن پسرم. خدا بزرگ است و راه دَررو را برای بندگانِ ناپایدار خود باز نگه می دارد

گریه نکن پسرم. خدا بزرگ است و اگر همه ی درها را هم ببندد با گشودن آسمان، راه دَررو را برای بندگانِ ناپایدارِ خود باز نگه می دارد. تا آن هنگام که کسی جز خود وی زمانِ آن را نمی داند تا می توانی روس ها و سایر «اسلاو» های «اُرتُدوکس» درگیر در جنگ را بکُش و از جای پای مان در آنجا هر اندازه هم کوچک شده باشد، خوب پاسداری کن. ما ترسایانِ خداترسِ برگزیده از سوی خدای توانا نیز پشت و پناه تو و گروهت بوده و هستیم و همه ی کوشش خود را بکار خواهیم بست تا پای برادران دینی «کاتولیک» و «پروتستان» و حتا اسلامگرایان درون و پیرامونِ آن سرزمین های نفرین شده را به این جنگ سپندینه بکشانیم. فراموش نکن که همگی مان «... ملت چلیپا بر دوشیم و همان راهی را می رویم که عیسا با هزار رنج و آزار تا پای چلیپا رفت تا سرانجام به پدر آسمانی اش بپیوندد.»*

از زبان «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳

* برگرفته از یادداشتِ «یا زنگی زنگی یا روسی روسی!»  ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2023/11/blog-post_72.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!