«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۷, جمعه

به گوش گرفتن سپارش پیامبر! ـ بازپخشش

پیامبر بزرگوارمان فرموده بود:
دانش را اگر در چین و ماچین هم یافتید، بیاموزید! ما هم رفتیم آن دور و برها، دیدیم شاگردان نیایشگاه های بودایی با سرهای تیغ انداخته، همه سینه خیز به سوی نیایشگاه شان می روند؛ خوب! ما چرا این کار را نکنیم؟! هم صوابش بیش تر است و هم سپارش پیامبرمان را به گوش گرفته ایم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۴  

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/06/blog-post_96.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!