«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۳, پنجشنبه

در ولایت امام زمان، عدالت اجتماعی اینگونه بسامان رسیده است! ـ بازپخشش

اگر نخورید، دور ریخته می شود!

نوشته است:
«مراقب لقمه هایی که دور می ریزیم باشیم ...»

از «گوگل پلاس» مرجان احمدی

برنام و زیربرنام از ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/12/blog-post_8307.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!