«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۹, چهارشنبه

شما بیش از اندازه سخت می گیرید! ـ بازپخشش

ـ برای ما زندگی بسیار ساده است: شکم و زیرِ شکم! همه ی جهان ما در دایره ای میان این دو می گنجد. شما بیش از اندازه سخت می گیرید!

ـ پس زمین و آسمان و خدا و شیطان و نماز و سایر چیزها چه؟!

ـ همه ی این ها در همان دایره می گنجد؛ شکم و زیرِ شکم که نباشد، جز پوچی چیزی بر جای نمی ماند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_18.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!