«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۰, دوشنبه

چی شده؟ دوباره با کدام جک و جانوری سرشاخ شده ای؟!

چی شده؟ دوباره با کدام جانوری سرشاخ شده ای؟! باید یکبار هم شده، «پاندا»ها را کمی آنسوتر نشانت بدهم تا بچشم خود ببینی چگونه با هر جک و جانوری از خرس روسی گرفته تا گاومیش های آمریکایی کنار می آیند. جانوران آرام و سربزیر خوبی هستند؛ بامبوی شان که فراهم باشد، دیگر کاری بکار دیگران که کدامیک با هم سرشاخ شده اند و کی شاخ آن دیگری را شکسته ندارند ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

«آلپاکا»ها (گونه ای «لاما») در بوم «پارک آلپاکا» ـ «روزاخوتور» سوچی روسیه

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!