«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۱, سه‌شنبه

این را دیگر نمی توانید دروغ جا بزنید و دست خود را بشویید

آنچه در گزارش ویدئویی زیر* درباره ی دست درازی و چنگ اندازی جنسیِ لات و لوت های گماشته ی «نظام خرموش پرور» به دختران و زنان دلاور دستگیر شده در پرخاش های گسترده ی خیابانی آمده و زنده یاد نیکا شاکرمی تنها یکی از شمار بسیاری از آن گل های پربر شده است، پیش تر نیز چندین و چند بار از سوی برخی از زنان کنشگر سیاسی ـ هازمانیِ در بند در زندان های گوناگون رژیم ننگ ایران و ایرانی دزدان سگ مذهب فرمانروا بر میهن مان در میان نهاده شده بود. با این همه، آنچه این گزارش را گواهمند نموده، دستیابی به ریز و شپش گواهی هایی از چگونگی دستگیری، دست درازی و چنگ اندازی جنسیِ به آن دختر نوجوان دلاور از سوی تنی چند از آن گماشتگان نابکار و نامرد است که دیگر نخواهند توانست آن را دروغ جا بزنند و دست های تبهکار خود را بشویند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ننگ و نفرت بر همه ی رژیم هایی که به هر شوند سودجویانه و کوته بینانه از چنین رژیمی آدمکش پشتیبانی می کنند!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۳

* https://www.youtube.com/watch?v=jQFCT3Ihz8s

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!