«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۶, یکشنبه

رویکردی همچنان بیش تر درونی تا بیرونی

به بهانه ی گفتگویی کوتاه از راه دور

می گوید: از جنگ می ترسم.

پاسخ می دهم:
بله جنگ خوب نیست؛ گرچه از دید من، رویکرد هر دو رژیم وامانده ی «عزراییل» و آقایان فرمانروا بر میهن مان، همچنان بیش تر درونی است تا بیرونی: باز شدن دست شان برای سرکوب مردم ناخشنود و برانگیخته!*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳

در این باره بزودی بیش تر از آنچه پیش تر نوشته بودم، خواهم نوشت.  ب. الف. بزرگمهر  ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!