«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲۴, جمعه

یک گوساله دارد این ها را به تو می گوید ... ـ بازپخشش

می بینی؟! خدا مرا همینگونه از شکم مادرم بیرون آورد: رنگی پنگی! این اندازه به همسن و سال هایم در میان آدم ها بند نکن! یک گوساله دارد این ها را به تو می گوید: درمی یابی که؟

ب. الف. بزرگمهر    یکم آبان ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_97.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!