«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۳۰, پنجشنبه

... پسمانده را بخشیده‌اند

گفت:
یکی نیست
به این احمق‌ها
بگوید:
کجای این سبد
شبیه‌ معیشت است؟

با زهرخند گفتم به او:
هیچ زبانی حالیشان نشود،
عربی‌شان
خوب است؛
فهمیده‌اند
«معیشت»
از
«عیش» آمده؛
عیش را
از معیشت
بیرون کشیده ...
دزدیده‌اند
تا
سودشان بیشتر شود!
بعد از آن ...
پسمانده را
بخشیده‌اند.

«فلزبان»

برگرفته از «تلگرام»   ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ (با ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام را نیز از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!