«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

پرخاش هایی که از توان خاموش نمودن آن برخوردار نیستند ...

پرخاش های گسترده ی خیابانی توده های مردم به سیاست های تبهکارانه ی دولت فراراست «عزراییل» باری دیگر خیز برمی دارد («تل آویو»)؛ پرخاش هایی که از توان خاموش نمودن آن برخوردار نیستند و باز هم دامنه و ژرفای بیشتری یافته در فرجام کار به دوستی و همدستی نیروهای پیشروی آن سرزمین باستانی از مسلمان و یهودی و ترسایی در چارچوبی دادخواهانه و دادگرانه خواهد انجامید؛ این فرمانِ تاریخ است که همه ی گره های همچنان ناگشوده را خواهد گشود و در همپایی و یگانگی با جنبش جهانی رو به گسترش و ژرفش سمتگیری سوسیالیستی، نژادپرستی و نابرابری را برای همیشه بخاک خواهد سپرد.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!