«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۳۱, شنبه

ما خودمان هم می بُرّیم و هم می دوزیم

پسر جان! من از همینجا سیر تا پیاز یک یکِ آنچه باید بگویی را به تو می رسانم. تو حتا نیازی به اندیشیدن درباره ی چگونگی و چند و چون انجام آن ها نداری؛ کارشناسان و ویژه کاران مان در آنجا پیشاپیش در جریانِ کار خواهند بود؛ ما خودمان هم می بُرّیم و هم می دوزیم. تو همین که در گفتگو با رسانه ها آن ها را بر زبان مارگزیده ات بیاوری و بازگویی، بس است؛ انگار اندیشه و خِرَد نهفته در آن ها از آن خودت بوده است. دیگر کارَت نباشد؛ اینگونه برای همه مان بهتر است و کم تر توی چشم می زند.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

مهتران خیمه و خرگاه (بجای دستگاه پوشالی جمهوری!) «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] و اوکراین [بخوان: مزدوران «یانکی» ها و برادران انگلوساکسون شان در آن سرزمین بلا گرفته] درباره ی چگونگی فراهم کردن موشک های «آتاسمس» ATACMS») با یکدیگر گفتگو می کنند. جیک سالیوان [بخوان: «جیک جیک تو لیوان»]، دستیار مهتر «یانکی» ها [همانا «پرزیدنت بادبادی»] در «چالش های امنیت ملی» [بخوان: امنیت «یانکی» ها!] که در «گردهمایی امنیتی آسپن» سخن می راند، گفت:
«اینکه ما در فرجام کار موشک های آتاسمس را بدهیم یا نه به مهتر جمهور [بخوان: مهتر خیمه و خرگاه کاح روسیاه!] بستگی خواهد داشت.» وی افزود: بایدن در این باره با مهتر جمهور، زلنسکی گفتگو کرد و آن ها این ستیزه را پی می گیرند ... «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] آماده است تا در زمینه ی فراهم آوری جنگ ابزار تازه به اوکراین [بخوان: مزدوران «یانکی» ها و برادران انگلوساکسون شان در آن سرزمین بلا گرفته] ریسک کند ...

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه» به تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!