«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۲۰, سه‌شنبه

برافروزی جنگ جهانی سوم به بهای نابودی اروپا و سایر کشورهای درگیر در پیرامون آن ـ بازپخشش

با همه ی آشفته گویی و پوشیده گویی دانسته و آگاهانه در سخن، سمتگیری آن روشن است:
برافروزی جنگ جهانی سوم به بهای نابودی اروپا و سایر کشورهای درگیر در پیرامون آن؛ بی آنکه خود سرراست در آن پا نهند.

در گفته های این اَروسک تبهکارِ روی تختگاهِ (صحنه) نمایش، خواست یا بهتر است بگویم: آرزوی امپریالیست های «یانکی» در کشاندن کشورهای اروپاییِ هموند «ناتو» به جنگ با روسیه که بی هیچ گمان و گفتگو به کاربردِ پیشرفته ترین جنگ ابزارهای اتمی و لیزری و ... خواهد انجامید بخوبی نمایان است.۱ جنگی که گذرا هم شده، خود بی هیچ گزندی، از آن کنار مانده و چشم براهِ چگونگی گسترشِ «نخستین نبرد راستین»۲ و فرجامِ کارزار پیامدِ آن برای کوبش سهمگین از سپهر پیرامون زمین بمانند. در این برنامه ی پیش بینی شده از سال ها پیش به این سو۳، فشار بر آلمان برای کشاندن پای این کشور به درگیریِ رویهمرفته ناخواسته با روسیه که این روزها و هفته ها افزایش چشمگیری نیز یافته، یکی از برجسته ترین آماج های «یانکی» ها از همان نخست بوده و همچنان هست.۴ 

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/05/blog-post_4.html

پی نوشت:

۱ ـ «ما در فرازگاهی (نقطه عطف) تاریخی هستیم. این کم و بیش هر شش یا هشت دودمان رخ می دهد ... همه چیز آنچنان با شتاب دگرگون می شود که ما باید [بر آن ها] مهار داشته باشیم»*

او با اشاره به چین و روسیه چون دشمنان «دمکراسی‌های» انگاشته شده ی باختری گفت:
«نبردی میان خودکامگی و دمکراسی در جریان است.»* و افزود که «درگیری در اوکراین، نخستین نبرد راستین»* در این برخورد فرهنگ هاست.

پرزیدنت بادبادی» همچنین روز سه‌شنبه، آنگونه که بدیده می آید بر این نکته گردن نهاد (اذعان کرد) که «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها!] درگیر یک جنگ جانشینی (نیابتی) با روسیه است و به کارگران آن کارخانه گفت که بسته های بارِ جنگ ابزارهای آمریکایی «این دورنما (امکان) را برای مردم اوکراین فراهم می‌کند تا خود پدافند (دفاع) کنند؛ بی آنکه با فرستادن سربازان آمریکایی، بیم درآمدن به یک جنگ جهانی سوم را بجان بخریم.»*

* از گفته های «پرزیدنت بادبادی» در بازدید از کارخانه ی «لاکهید مارتین» در آلابامای «ایالات متحد»

برگردان گزیده ای از یک گزارش برگرفته از «آرتی» به تاریخ  ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی اینجانب؛ افزوده های درون [ ] از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

۲ ـ همانجا

۳ ـ آیا می پندارید، همزمان با نظامی کردن آسمان پیرامون زمین، اروپا و روسیه و چین را درگیر جنگی خانمان برانداز نموده و خود از آن دور خواهید ماند تا در گام پسین، دیگران را زمینگیر یا نابود کنید؟ پنداری بس بیم برانگیز، کوته بینانه و خام است؛ نه مردم اروپا و نه دیگر مردم جهان، «بارباروسا»یی# دیگر را برنخواهند تابید. مردم اروپا این آزمون بس تلخ و جانگداز که از آن میان، جانِ بیش از پنجاه میلیون آدم را گرفت، پشت سر نهاده و حتا اگر کلان سرمایه داری اروپایی ناگزیر به تن دادن به آن باشد، نخواهند گذاشت باری دیگر رخ دهد.

# یورش برق آسای نزدیک به چهار میلیون نیروی نظامی بسیار خوب ساز و برگ یافته زیر رهبری «آلمان نازی» به «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» در تابستان ۱۹۴۱با زیر پا نهادن تبهکارانه ی قرارداد بسته شده با نخستین کشور کارگران و زحمتکشان جهان، بی هیچ فراخوان جنگی از پیش و کشت و کشتار و نابودی همه سویه ای که دامنه و درنده خویی آن، در تاریخ آدمی دیده نشده است!

برگرفته از یادداشتِ «شما چشم دیدن فروش پفک نمکی و چیپس و اینا را هم ندارید؟!»  ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/02/blog-post_10.html

۴ ـ به این جُستار در یادداشتی دیگر خواهم پرداخت.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس پرتور:

اینک که رو به مرگ و نابودی می رویم، دیگران را نیز با خود بگور خواهیم کشاند؛ نخواهیم گذاشت آن ها روی خوش ببینند و جایگزین ما شوند. درست بسان زیردستانِ «پرون» ها (فرعون ها)، آن ها نیز باید چون نوکران و بندگانِ دست به سینه، همراه سروران خود بگور سپرده شوند.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!