«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۲۸, چهارشنبه

گامی سنجیده و بجا از سوی روسیه که می بایستی زودتر از این برداشته می شد

وزارت دفاع روسیه در هماوندی با پایان یافتن پشتوانه ی ساترات (صادرات) گندمه ی (غلات) ارزان بهای روسیه و اکراین [«ابتکار دریای سیاه»؟! کدام ابتکار؟!] گفتارنامه ای (بیانیه ای) بیرون داد (صادر کرد).

برجسته ترین نکته های این گفتارنامه چنین است:
ـ از ساعت ۰۰:۰۰ به وخت مسکو در ۲۰ ژوئیه، همه ی کشتی هایی که در دریای سیاه بسوی بنادر اوکراین می روند، چون ترابران (حامل های) بارهای رزمی بدیده گرفته می شوند.

ـ کشورهایی که چنین کشتی هایی پرچم آنها را داشته باشند، در کنار رژیم «کی یف» درگیر در درگیری اوکراین بشمار خواهند آمد.

ـ شماری از سامان های دریایی در بخش های شمال باختری و جنوب خاوری آب های آزاد دریای سیاه بگونه ای گذرا برای کشتیرانی بیم برانگیز خوانده شده اند.

ـ «نوآوری دریای سیاه» [آماج سخن میرزابنویس، ساترات گندمه ی ارزان بهای روسیه و اکراین  است.  ب. الف. بزرگمهر] که در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی نمایندگان روسیه، ترکیه، اوکراین و «سازمان [نامور به] ملت های یگانه» دستینه شد، دربرگبرنده ی ساترات گندمه و خوراک اوکراینی و همچنین کودهای شیمیایی از راه دریای سیاه از سه بندر از آن میان، اودسا است [آماج سخن میرزابنویس، در این بند آنچنان ناروشن است که نمی توانم درست آن را گمانه بزنم؛ با این همه می پندارم که گفتارنامه ی آن وزارتخانه دربرگیرنده همه ی این هاست.]  ب. الف. بزرگمهر]

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های درون [ ] نیز از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!