«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۲۴, شنبه

عباس دریس در بیم و امید

خرموش های اسلام پیشه، می خواهند جان این پدر سه فرزندِ مادر از دست داده را به گناهی ناکرده بستانند؛ اینگونه که برمی آید، تنها "گناه" وی بچشم خود دیدن یکی از تبهکاری های بزرگ رژیم آدمکش دزدان اسلام پیشه در به گلوله بستن شمار بسیاری از جوانان و نوجوانان پناه برده در میان نیزارهای ماهشهر است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲

برای عباس دریس
برای پسرانش
و برای آبان ۹۸ و نیزارهای ماهشهر

تهر (طرح) از سینا افشارهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!