«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۲۲, پنجشنبه

اینجا تا دلت بخواهد، خودمان «دُن کیشوت» داریم ...

پسر جان، نمایش به پایان رسید؛ راه بیرون هم از این سوست؛ نه آن سو که اگر همینگونه رژه بروی به دیوار برخورد می کنی و سرت را می شکنی. اینجا که سربازخانه نیست. «دُن کیشوت» بازی و جنگ با دشمن پندارآمیز را هم کنار بگذار! اینجا تا دلت بخواهد، خودمان «دُن کیشوت» داریم ...

از زبان آبدارچی و میرزابنویسِ فرماندهِ «یانکیِ» سازمان دوزخی «ناتو»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!