«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آبان ۳, دوشنبه

همه را به بازی گرفته اند؛ یک بازی مرگبار!

این برای چندمین بار است که ما امیدوار و در پی نومید می شویم؛* گردانندگان این بازی مرگبار هم این بدبخت ها نیستند که هر بار به سر و کول هم می پرند و یکدیگر را می کشند. این ها وَرَگ (وَرَق) های بازی پوکری هستند که در آن سرمایه های بزرگی بکار گرفته شده و پایانی نیز بر آن نیست. پای منِ بچه کشیش را هم به این بازی کشانده اند تا میان قربانیان میانجیگری کنم. این که نشد کار! روراست تر بگویم: خودگولزنکی است که مردم بسیاری را نیز در جهان می فریبد و سرِ کار می گذارد که گویا کاری سازنده در دستِ انجام است. نخستین برآیند آن هم در چشم مردم جهان این می شود که خود این بدبخت ها را گناهکارانِ بنیادین بشناسند و پیشِ خود بیندیشند که چون کوته بین و وامانده اند و از بینشی درست برخوردار نیستند، بجان هم می افتند و یکدیگر را می کشند. چنین برآیندی، بسیار خوشایند آن بازیگران نیز هست؛ زیرا نگاه و سویِ پرخاش توده های مردم جهان را بسوی آن بدبخت ها می کشاند تا آن ها با آسودگی همچنان بتوانند بازی پوکر خود را پی گیرند و از آن میان با فروش و کاربردِ جنگ ابزار از مرگ و میر مردم، پول و سرمایه های هنگفت بجیب بزنند. اینک، خودم هم سردرگم شده و از شما چه پنهان، سرسام و گه گیجه گرفته ام.

از زبان این بگمانم کشیش زاده:  ب. الف. بزرگمهر  سوم آبان ماه ۱۴۰۰

* «گی‌یر پدرسون»، نماینده ی ویژه «سازمان نامور به ملت های یگانه» پیرامونِ چالش های سوریه، روز آدینه، ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ در یک همایش رسانه ای گفت که ششمین دور گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و ناهمداستانان با بشار اسد بر سر یکنواخت نمودن (تدوین) «قانون اساسی»، بی «هیچ پیشرفتِ پرآرشی» به پایان رسید. وی افزود: «می پندارم دادگرانه باشدکه بگویم گفتگوهای امروز، نومیدی بزرگی بود. ما نتوانستیم به آن چیزی که امیدوار بودیم، برسیم؛ به این آرش که گفتگوهای خوبی برای دستیابی به گونه ای همرایی داشته باشیم.»

گزیده ای ویرایش، پیرایش و بازنویسی شده از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر، برگرفته از گزارشی شلخته و بسیار بیجا آمیخته به عربی از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ یکم آبان ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!