«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۰, سه‌شنبه

... سگش به گانگسترهای سیاسی روزگار خود و دوران کنونی می ارزید

پدربزرگم، آنگونه که رسانه های مان بدنامش کرده اند، مرد چندان بدی هم نبود؛ دست و دل باز و دلسوز بود و از باژهایی که می ستاند به تنگدستان و بخت برگشتگان نیز کمک می کرد. هرچه بود، سگش به گانگسترهای سیاسی روزگار خود و دوران کنونی می ارزید.

از زبان نوه ی آل کاپون: ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!