«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۳۰, جمعه

... آنچنان خوشبختیم که سخنی بیش از این برای گفتن نداریم ـ بازپخشش

بحمدلله، همگی در همین کَپَر آموزش می بینیم و اگر خدا نکرده از بی نانی و بی آبی نمیریم، انشاء الله بر ایمان و شکیبایی مان هر روز افزوده می شود. زیر سایه ی این پرچم کژدم نشان، آنچنان خوشبختیم که سخنی بیش از این برای گفتن نداریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/12/blog-post_96.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!