«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۲۷, سه‌شنبه

مرده ای عمودی که افقی بگور سپرده شد

وی با دروغ بزرگ و تبهکارانه ای که درباره ی توانایی های هسته ای عراق بر زبان راند و زمینه ساز یورش «یانکی» ها به آن کشور شد، پیش تر مرده بود؛* مرده ای عمودی که «کرونا» جانش را ستاند و افقی بگور سپرده شد.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰

* کالین پاول وزیر پیشین برونمرزی «یانکی» ها که پیش از آن، مهتری «ستاد نیروهای ساز و برگ یافته با جنگ ابزار یانکی ها» را نیز در کارنامه ی خویش داشت در پی واگیری «کرونا» در سن ۸۴ سالگی بگور سپرده شد. (بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپرداز و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!