«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

زین پس نگویید، مرگ بر «کیر خر نظام»؛ بگویید، مرگ بر «نظام کیر خری»! ـ بازپخشش

«تبلیغ علیه نظام»، یکسال و شش ماه «حبس تعزیری»؛ دشنام به رهبر نظام، دو سال و یک ماه «حبس تعزیری»!* زین پس نگویید، مرگ بر «کیر خر نظام»! بگویید، مرگ بر «نظام کیر خری»! 

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸


* بر بنیادِ فرمان دادگاهِ آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به تاریخ ۲۸ خرداد ماه گذشته، هرکدام شان به شَوَند «تبلیغ علیه نظام» به یکسال و شش ماه و «توهین به رهبری»، دو سال و یک ماه «حبس تعزیری» (هر کدام، رویهم سه سال و هفت ماه) دادباخته شدند. (تصویر پیوست و بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸ است.)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!