«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۰, چهارشنبه

این فرمان تاریخ است که «رژیم ولایت فقیه» و مزدورانش را نشانه گرفته است! ـ بازپخشش

شریعتمداری، مدیر و نماینده «ولی سفیه» در روزی نامه ی کیهان را برای سخنرانی به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دعوت نموده بودند. چه کسانی و با چه انگیزه ای، چنین دعوتی از این بازجوی بی سر و پای پیشین نموده و جستار سخنرانی وی چه بوده را نمی دانم و چندان مهم نیز نیست. به درگیری های درون سالن، میان وی و هواداران بسیجی اش با گروهی دیگر از دانشجویان طرفدار حسین موسوی که آن را در چارچوبی گسترده تر، جنگ و ستیزهای درون گروهی کسانی که رویهمرفته و کم و بیش خواهان پابرجایی رژیم تبهکار جمهوری اسلامی به این یا آن شکل هستند، می پندارم نیز نمی پردازم. با این همه، تصویر پیوست و دو نوشته ای که روی سر گرفته اند، دیدگانم را به سوی خود کشید و با خود گفتم:
این فرمان تاریخ است که «رژیم ولایت فقیه» و مزدورانش را نشانه گرفته است؛ رژیمی پوسیده و سزاوار سرنگونی!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/12/blog-post_31.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!